Get Adobe Flash player

ภาพสมัยอดีต

วัดภุมรินทร์ฯ on Facebook

สถิติเว็บไซต์

ภาพกิจกรรม

โครงการเข้าวัดฟังธรรม จัดโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม

เมื่อวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๕๓
แสดงธรรมโดย

พระราชวิจิตรปฏิภาณ (เจ้าคุณพิพิธ). ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสุทัศน์ ฯ

01

01

1

 

ปฏิบัติธรรมมิย53

   ภาพการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน

วัดปรกสุธรรมาราม สมุทรสงคราม

โดยมีพระอาจารย์ของสำนักไปเป็นพระวิทยากร

วัดปรกสุธรรมาราม1

ภาพการอบรมปฏิบัติธรรมเยาวชน

โรงเรียนบ้านบางนางลี่ สมุทรสงคราม

โรงเรียนบ้านบางนางลี่

ภาพการบรรพชาสามเณรและศีลจาริณี

โรงเรียนวัดนาขวาง สมุทรสาคร

โดยพระอาจารย์ของสำนักไปเป็นพระวิทยากร

โรงเรียนวัดนาขวาง1

ภาพการบรรพชาสามเณรและศีลจาริณี

วัดเจริญสุขารามวรวิหาร สมุทรสงคราม

โดยพระอาจารย์ของสำนักไปเป็นพระวิทยากร

บรรพชาสามเณร

  ภาพการอบรมปฏิบัติธรรมเยาวชน โรงศรีบุญยานนท์ จังหวัดนนทบุรี

เยาวชน1

1

เจ้าอาวาสนักพัฒนาดีเด่น

สถานที่สำคัญ

วัดท่องเที่ยวยอดฮิต

วัดท่องเที่ยวยอดฮิต

เว็บลิงค์

พลังจิต
ธรรมะไทย
ธรรมะวันนี้
ธรรมจักร
ธรรมะสอนใจ
สังคมธรรมะออนไลน์