Get Adobe Flash player

ภาพสมัยอดีต

วัดภุมรินทร์ฯ on Facebook

สถิติเว็บไซต์

ภาพกิจกรรม

โครงการเข้าวัดฟังธรรม จัดโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม

เมื่อวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๕๓
แสดงธรรมโดย

พระราชวิจิตรปฏิภาณ (เจ้าคุณพิพิธ). ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสุทัศน์ ฯ

01

01

1

 

ปฏิบัติธรรมมิย53

   ภาพการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน

วัดปรกสุธรรมาราม สมุทรสงคราม

โดยมีพระอาจารย์ของสำนักไปเป็นพระวิทยากร

วัดปรกสุธรรมาราม1

ภาพการอบรมปฏิบัติธรรมเยาวชน

โรงเรียนบ้านบางนางลี่ สมุทรสงคราม

โรงเรียนบ้านบางนางลี่

ภาพการบรรพชาสามเณรและศีลจาริณี

โรงเรียนวัดนาขวาง สมุทรสาคร

โดยพระอาจารย์ของสำนักไปเป็นพระวิทยากร

โรงเรียนวัดนาขวาง1

ภาพการบรรพชาสามเณรและศีลจาริณี

วัดเจริญสุขารามวรวิหาร สมุทรสงคราม

โดยพระอาจารย์ของสำนักไปเป็นพระวิทยากร

บรรพชาสามเณร

  ภาพการอบรมปฏิบัติธรรมเยาวชน โรงศรีบุญยานนท์ จังหวัดนนทบุรี

เยาวชน1

มีการทำบุญในตอนเช้า เวลาบ่ายจัดให้มีการสรงน้ำพระ

สงกรานต์1

 

เจ้าอาวาสนักพัฒนาดีเด่น

สถานที่สำคัญ

วัดท่องเที่ยวยอดฮิต

วัดท่องเที่ยวยอดฮิต

เว็บลิงค์

พลังจิต
ธรรมะไทย
ธรรมะวันนี้
ธรรมจักร
ธรรมะสอนใจ
สังคมธรรมะออนไลน์