Get Adobe Flash player

ภาพสมัยอดีต

วัดภุมรินทร์ฯ on Facebook

สถิติเว็บไซต์

คลิบวีดีโอ

สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสมุทรสงคราม นำผู้ถูกคุมประพฤติเข้าอบรมปฏิบัติธรรม

วันที่ ๑๐-๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๖

 ครูในเขตสมุทรสงครามเข้าอบรมปฏิบัติธรรม

เมื่อวันที่ ๘-๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๖

วัดภุมรินทร์กุฎีทอง ได้จัดกิจกรรมวันวิสาขะบูชาขึ้น มีการทำบุญตักบาตร ปฏิบัติธรรม และเวียนเทียน

ตั้งแต่วันที่ ๒๔-๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๖


กรมคุมประพฤติจังหวัดสมุทรสงครามได้นำผู้ที่ถูกคุมประพฤติ เข้าอบรมคุณธรรมจริยธรรม วัดภุมรินทร์กุฎีทอง

เมื่อวันที่ ๒๑-๒๒ มีนาคม ๒๕๕๖

วันที่ ๗-๑๒ มีนาคม ๒๕๕๖ ทางโรงเรียนวัดนาขวางได้จัดกิจกรรม บรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน และบวชศีลจาริณี ซึ่งได้จัดเป็นประจำทุกปี โดยมีพระวิทยากรจาก วัดภุมรินทร์กุฎีทอง และวัดบางแคกลาง


ภาพกิจกรรมโรงเรียนวัดบางประจัน นำเด็กเข้าปฏิบัติธรรม วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๕๖


เจ้าอาวาสนักพัฒนาดีเด่น

สถานที่สำคัญ

วัดท่องเที่ยวยอดฮิต

วัดท่องเที่ยวยอดฮิต

เว็บลิงค์

พลังจิต
ธรรมะไทย
ธรรมะวันนี้
ธรรมจักร
ธรรมะสอนใจ
สังคมธรรมะออนไลน์