Get Adobe Flash player

ภาพสมัยอดีต

วัดภุมรินทร์ฯ on Facebook

สถิติเว็บไซต์

สถานที่ท่องเที่ยวภายในวัดภุมรินทร์กุฎีทอง

f1

วัดภุมรินทร์กุฎีทองเป็นวัดที่มีความสำคัญทางการท่องเที่ยวของจังหวัดสมุทรสงครามเป็นอันดับต้นๆ เพราะภายในวัดภุมรินทร์กุฎีทองมี”กุฎีทอง”ที่มีความเกี่ยวเนื่องกับหลักฐานประวัติศาสตร์ของปฐมบรมกษัตริย์ ที่พระชนกนาถของสมเด็จพระอมรินทรามาตย์สร้างถวายไว้แก่วัดบางลี่บน ภายในเป็นศิลปปิดทองลายรดน้ำสมัยต้นรัตนโกสินทร์ และอีกทั้งยังมีพิพิธภัณฑ์อุทยานการศึกษา ที่เก็บรวบรวมโบราณวัตถุมากมายล้วนแล้วแต่เป็น ของเก่าที่มีอายุหลายสิบปีจนถึงหลายร้อยปี เหมาะแก่การเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงศึกษา

f2

และทางวัดภุมรินทร์กุฎีทอง ยังเป็นสถานที่จอดรถให้ท่านที่มาเที่ยวตลาดน้ำอัมพวา โดยมีเรือข้ามฟาก และเจ้าหน้าที่ของทางตำบลสวนหลวงคอยบริการให้ความสะดวกแก่นักท่องเที่ยว

f3

เจ้าอาวาสนักพัฒนาดีเด่น

สถานที่สำคัญ

วัดท่องเที่ยวยอดฮิต

วัดท่องเที่ยวยอดฮิต

เว็บลิงค์

พลังจิต
ธรรมะไทย
ธรรมะวันนี้
ธรรมจักร
ธรรมะสอนใจ
สังคมธรรมะออนไลน์