Get Adobe Flash player

ภาพสมัยอดีต

วัดภุมรินทร์ฯ on Facebook

สถิติเว็บไซต์

ประวัติความเป็นมาของวัดภุมรินทร์กุฎีทอง

วัดสมัยก่อนวัดภุมรินทร์กุฎีทองตั้งอยู่ปากคลองประชาชมชื่นฝั่งตะวันตก วัดภุมรินทร์นี้สร้างขึ้นในปีพ.ศ.๒๔๓๑โดยนางภู่เถ้าแก่โรงหีบอ้อย ได้บริจาคทรัพย์ร่วมกับลูกหลานซื้อที่ดินสร้างวัด และจึงได้ตั้งชื่อว่า”วัดภุมรินทร์”

ความสำคัญทางประวัติศาสตร์คือมีกุฎีทองขนาดใหญ่สร้างโดยสมเด็จพระชนกนาถของสมเด็จพระอมรินทรามาตย์พระอัครมเหสีในรัชกาล ที่ ๑ เพื่อถวายเจ้าอาวาสวัดบางลี่บน ต่อมาบริเวณที่ปลูก กุฎีทองถูกน้ำเสาะจนตลิ่งพังจึงต้องย้ายกุฎีทองมาไว้ที่วัด ภุมรินทร์ หลังจากย้ายกุฎีทองจากวัดบางลี่บนมา ไว้ที่วัดนี้จึงเรียกชื่อรวมกันว่า  “วัดภุมรินทร์กุฎีทอง”

ประวัติวัด

 

เจ้าอาวาสนักพัฒนาดีเด่น

สถานที่สำคัญ

วัดท่องเที่ยวยอดฮิต

วัดท่องเที่ยวยอดฮิต

เว็บลิงค์

พลังจิต
ธรรมะไทย
ธรรมะวันนี้
ธรรมจักร
ธรรมะสอนใจ
สังคมธรรมะออนไลน์